Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN K.G. FRUIT B.V.

K.G. Fruit B.V. gevestigd te Oostambachtweg 1, 4421 RM Kapelle (KvK-nummer 50101684) alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen ‘K.G. Fruit B.V.’, heeft de navolgende Algemene Voorwaarden vastgesteld:
 

Artikel 1 Definities

 1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met K.G. Fruit B.V. een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie K.G. Fruit B.V. een aanbieding en/of offerte doet, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
 2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen K.G. Fruit B.V. en Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door K.G. Fruit B.V. verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van K.G. Fruit B.V. en haar Wederpartij ter zake.
 2. Overeenkomsten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel omvatten inkoop-, verkoop-, consignatie-, raam- en aanverwante overeenkomsten.
 3. Wederpartij staat K.G. Fruit B.V. toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van K.G. Fruit B.V.. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van op K.G. Fruit B.V. rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – verrichte rechtshandelingen.
 4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden binden K.G. Fruit B.V. enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of anvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen K.G. Fruit B.V. en Wederpartij zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 5. Indien en voor zover Wederpartij bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Voorwaarden van K.G. Fruit B.V., teneinde deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien K.G. Fruit B.V. deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.
 6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 3 Aanbod en prijzen

 1. Alle door K.G. Fruit B.V. gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van K.G. Fruit B.V., te weten Kapelle, zowel voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst als de betaling van de overeenkomst.
 2. Alle in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven exclusief omzetbelasting, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voorts zijn alle genoemde bedragen inclusief transport en fust, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 3. Ieder door K.G. Fruit B.V. gedaan aanbod is geheel vrijblijvend.
 4. K.G. Fruit B.V. behoudt zicht het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 5. K.G. Fruit B.V. is niet gehouden een aanbod en/of een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat welke door een derde (Wederpartij) wordt aanvaard, heeft K.G. Fruit B.V. het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
 2. Wederpartij zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van K.G. Fruit B.V.. Deze schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon.
 3. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Ook hier geldt dat de schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon.

Artikel 5 Levering

 1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Vertraging in de aflevering – voor zover binnen de grenzen van redelijkheid blijvend – geven de Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel enigeschadevergoeding.
 3. De door K.G. Fruit B.V. geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan datgene wat partijen ter zake zijn overeengekomen, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs. Aldus komen partijen ter zake een expliciet bewijsvermoeden overeen.
 4. Levering vindt plaats bij klant, tenzij partijen ter zake schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het moment van levering is het moment waarop de zaken bij de klant worden afgeleverd.
 5. Indien partijen zijn overeengekomen dat K.G. Fruit B.V. de door haar te leveren zaken ten behoeve van de Wederpartij zal opslaan, al dan niet bij haar zelf of bij een derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken worden opgeslagen.
 6. K.G. Fruit B.V. is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij te vorderen.
 7. Indien de Wederpartij aan K.G. Fruit B.V. nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van K.G. Fruit B.V. door Wederpartij nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, is K.G. Fruit B.V. gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6 Aanvaarding en reclame

 1. Wederpartij dient direct na levering door K.G. Fruit B.V. van de overeengekomen zaken deze zaken te keuren en controleren. Wederpartij dient na te gaan of de geleverde zaken voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst, te weten: a. of de juiste zaken zijn geleverd; b. of de geleverde zaken voldoen aan de daaraan te stellen en ter zake overeengekomen kwaliteitseisen, oftewel de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden; c. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen partijen ter zake zijn overeengekomen. Indien de door de Wederpartij geconstateerde afwijking minder dan 10% bedraagt, dan is de Wederpartij gehouden de geleverde zaken volledig te accepteren, zulks tegen evenredige vermindering van de overeengekomen prijs. I
 2. Indien levering van de zaken geschiedt magazijn af, dan dient de Wederpartij de geleverdezaken in de verkoopruimte van K.G. Fruit B.V. te controleren.
 3. Eventuele tekortkomingen en bezwaren die niet zien op omstandigheden zoals vermeld in lid 1 van dit artikel onder sub c, dienen onmiddellijk na constatering – doch uiterlijk binnen 8 uur na aflevering op overeengekomen afleveradres – daarvan schriftelijk aan K.G. Fruit B.V. te worden gemeld. Indien K.G. Fruit B.V. niet terstond na levering van de zaken een klacht ontvangt, worden de goederen geacht te zijn geleverd conform het bepaalde in de Overeenkomst en zonder enige tekortkoming.
 4. Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk na constatering schriftelijk te worden gemeld aan K.G. Fruit B.V., opdat K.G. Fruit B.V. in staat wordt gesteld ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken. Wederpartij dient K.G. Fruit B.V. in staat te stellen de klacht van de Wederpartij op juistheid te controleren. Indien K.G. Fruit B.V. niet binnen 8 uur na levering een schriftelijke klacht van de Wederpartij heeft ontvangen, heeft te gelden dat de tekortkoming en/of het gebrek tijd tijde van de levering niet aanwezig wordt geacht, maar wordt tussen partijen als vaststaand aangenomen dat deze tekortkoming en/of dit gebrek na levering is ontstaan.
 5. Het bepaalde in dit artikel is onverkort van toepassing indien de door K.G. Fruit B.V. geleverde zaken ten behoeve van de Wederpartij worden afgeleverd bij een derde. Aldus kan de Wederpartij nooit en te nimmer aan K.G. Fruit B.V. tegenwerpen dat hij de geleverde zaken niet heeft gekeurd en gecontroleerd omdat deze elders, bij een derde, waren opgeslagen.
 6. Wederpartij is gehouden zich te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar en/of bezitter voor het behoud van de zaken zorg te dragen.
 

Artikel 7 Betalingen

 1. De Wederpartij dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de op de levering betrekking hebbende factuur te voldoen – zonder korting of een beroep op compensatie – binnen 28 dagen na factuurdatum, tenzij van deze regeling is afgeweken.
 2. Verrekening door de Wederpartij van de door K.G. Fruit B.V. gefactureerde bedragen met een door haar (Wederpartij) gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de Wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij K.G. Fruit B.V. de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij – zonder voorafgaande ingebrekestelling – over he openstaande bedrag een boeterente verschuldigd van 0,75% per maand, onverminderd de overige rechten van K.G. Fruit B.V..
 4. Indien de Wederpartij ook nadat zij door K.G. Fruit B.V. in gebreke is gesteld nalatig blijft om de openstaande bedragen aan K.G. Fruit B.V. te voldoen, is zij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde rente, tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Dat is niet anders indien de Wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Door K.G. Fruit B.V. geleverde zaken blijven in eigendom aan haar toebehoren tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van K.G. Fruit B.V. op de Wederpartij uit hoofde van tussen hen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
 2. Wederpartij is slechts bevoegd tot het doorverkopen van door K.G. Fruit B.V. geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud, zoals weergegeven in lid 1 van dit artikel, vallen, indien doorverkoop valt onder de normale bedrijfsuitvoering van Wederpartij.
 3. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel indien er bij K.G. Fruit B.V. gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, dan wel het vermoeden bestaat dat de Wederpartij de op hem rustende verplichtingen niet na wil komen, dan is K.G. Fruit B.V. gerechtigd door haar geleverde zaken – waarop het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud rust – bij de Wederpartij dan wel de derde die de zaken voor de Wederpartij houdt, terug te halen dan wel terug te doen halen. Wederpartij is verplicht mee te werken aan een dergelijke actie zijdens K.G. Fruit B.V..
 4. Indien derden enig recht op de door K.G. Fruit B.V. onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, dient de Wederpartij K.G. Fruit B.V. hiervan per ommegaande van op de hoogte te stellen. Voorts dient de Wederpartij deze derde te wijzen op de omstandigheid dat de zaken zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Wederpartij dient de derde in het bezit te stellen van de tussen partijen gesloten overeenkomst waaruit blijkt dat ten aanzien van de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
 5. Wederpartij is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die K.G. Fruit B.V. wenst te treffen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door haar geleverde zaken.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en risico

 1. Indien Wederpartij door K.G. Fruit B.V. geleverde zaken onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan K.G. Fruit B.V. (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, is Wederpartij vanaf het moment dat de zaken aan hem zijn geleverd tot het moment van teruggave van deze zaken, dan wel het moment van overgang van de eigendom van deze zaken, aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.
 2. Voorts is de Wederpartij aansprakelijk – indien hij zaken onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan K.G. Fruit B.V. (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden – voor schade door K.G. Fruit B.V. geleden als gevolg van beschadiging, verlies of het tenietgaan van deze zaken en welke schade is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop K.G. Fruit B.V. de zaken heeft geleverd en het moment van teruggave van deze zaken dan wel het moment van de overgang van de eigendom van deze zaken.
 3. Indien K.G. Fruit B.V. als gevolg van aan de Wederpartij toe te rekenen omstandigheden gebruik dient te maken van haar eigendomsvoorbehoud, maar esalniettemin schade lijdt, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door K.G. Fruit B.V. geleden schade.
 4. Wederpartij zal – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft welke in eigendom aan K.G. Fruit B.V. toebehoren (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, in geval van diefstal, verlies of schade aan de zaken welke door K.G. Fruit B.V. aan hem zijn geleverd, hiervan direct melding maken aan K.G. Fruit B.V.. Tevens zal de Wederpartij in geval van diefstal of molestschade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente alwaar de diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar de molest is aangericht. Wederpartij dient K.G. Fruit B.V. een kopie van deze aangifte te verstrekken.
 5. Indien K.G. Fruit B.V. zaken aan de Wederpartij heeft geleverd die in eigendom toebehoren aan een derde, dan vrijwaart de Wederpartij K.G. Fruit B.V. voor alle claims van deze derde die verband houden met schade welke is veroorzaakt door en/of met de zaken welke K.G. Fruit B.V. aan de Wederpartij heeft geleverd, alsmede schade aan de door K.G. Fruit B.V. aan de Wederpartij geleverde zaken.
 6. Indien de Wederpartij, dan wel een derde aan wie de Wederpartij de door K.G. Fruit B.V. geleverde zaken heeft doorgeleverd, een recall-actie uitvoert dan wel laat uitvoeren, dan kan K.G. Fruit B.V. slechts aansprakelijk worden gehouden voor (een deel) van de daarmee gepaard gaande kosten, indien vast komt te staan dat K.G. Fruit B.V. aansprakelijk is voor de omstandigheid die tot de recall heeft geleid, en K.G. Fruit B.V. tijdig is geraadpleegd (zoals genoemd in artikel 7) en inspraak heeft gehad alvorens de recall is uitgevoerd, alsmede  vast komt te staan dat de Wederpartij zich als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot heeft gedragen en heeft getracht de kosten die met de recall gepaard zijn gegaan zo beperkt mogelijk te houden.
 7. De Wederpartij vrijwaart K.G. Fruit voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, op enige wijze samenhangend of verband houdende met leveranties onder de overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, vorderingen tot vergoeding van schade, alsmede alle bijkomende kosten en rentes.
 8. K.G. Fruit B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade jegens de Wederpartij of derden, behoudens in geval van opzet of grove schuld van K.G. Fruit B.V. of haar bedrijfsleiding. K.G. Fruit B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of derden voor wie K.G. Fruit B.V. volgens de wet aansprakelijk is of zou zijn.
 9. K.G. Fruit B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval mede wordt begrepen gederfde winst, geleden verlies, gemaakte kosten, gemiste opdrachten, gemiste besparingen en het niet of niet op het gewenste tijdstip doorgang hebben kunnen vinden van marketing en andere promotionele activiteiten.
 10. Indien K.G. Fruit B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van K.G. Fruit B.V. beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van K.G. Fruit B.V. wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur die correspondeert met de Overeenkomst op basis waarvan de Wederpartij claimt.
 11. K.G. Fruit B.V. bedingt alle wettelijke en contractuele rechten die K.G. Fruit B.V. ter afwering van haar aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.

Artikel 10 Overmacht

 1. In geval van overmacht is K.G. Fruit B.V. gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de Wederpartij enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (K.G. Fruit B.V.) aanhangig kan maken.
 2. Als overmacht aan de zijde van K.G. Fruit B.V. wordt – onder meer – aangemerkt:

  • stakingen zijdens de werknemers van K.G. Fruit B.V. dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
  • ziekte van werknemers van K.G. Fruit B.V. dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
  • maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan K.G. Fruit B.V. is gebonden; 
  • niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen;
  • ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen;
  • toerekenbare tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van K.G. Fruit B.V.;
  • diefstal van zaken benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
  • brand, explosies of natuurgeweld;
  • alsmede alle overige onvoorziene omstandigheden die K.G. Fruit B.V. beletten de Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van K.G. Fruit B.V. komen.

 3. Indien K.G. Fruit B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen  kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. geleverde deel afzonderlijk te factureren. Wederpartij is alsdan gehouden de factuur te voldoen    als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Alle overeenkomsten die zien op de verkoop van agrarische producten geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende    oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten zoveel producten minder beschikbaar zijn, waaronder ook wordt verstaan  afkeuring door daartoe bevoegde instanties dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, dan heeft K.G. Fruit B.V. het      recht de door haar verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Door levering van dit aldus verminderde hoeveelheid, voldoet K.G. Fruit    B.V. geheel aan haar  leveringsverplichtingen. K.G. Fruit B.V. is alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en is tevens    niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Artikel 11 Verzuim en ontbinding

 1. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met K.G. Fruit B.V. gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is K.G. Fruit B.V. gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat K.G. Fruit B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de K.G. Fruit B.V. verder toekomende rechten. 
 2. Indien de Wederpartij in verzuim is, is hij aan K.G. Fruit B.V. verschuldigd de wettelijke (handels)rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die K.G. Fruit B.V. redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van Wederpartij vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW.  
 3. In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij van rechtswege ontbonden zijn, tenzij K.G. Fruit B.V. de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval K.G. Fruit B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de K.G. Fruit B.V. verder toekomende rechten.
 4. K.G. Fruit B.V. heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens Wederpartij sprake is van blijvende overmacht. Wederpartij zal alsdan alle door K.G. Fruit B.V. gemaakte en nog te maken kosten aan K.G. Fruit B.V. vergoeden.
 5. In elk van de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van K.G. Fruit B.V. op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken.
 6. Wederpartij dient K.G. Fruit B.V. onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan K.G. Fruit B.V. toebehoren en welke Wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.
 7. Wederpartij dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct K.G. Fruit B.V.hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van K.G. Fruit B.V..

Artikel 12 Emballage

 1. K.G. Fruit B.V. maakt in het kader van de levering van haar zaken gebruik van emballage. Tot emballage worden – onder meer – gerekend pallets, kratten en EPS fust. Indien K.G. Fruit B.V. ter zake statiegeld in rekening brengt, dan geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs (in geval zaken wordt gedaan in vreemde valuta geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het moment van levering geldende koers). Voor het in ontvangst nemen van retour geleverde emballage zal eventueel een vaste kostenvergoeding in rekening worden gebracht conform de ter zake geldende regeling. Wederpartij zal op zijn verzoek in het bezit worden gesteld van deze regeling.
 2. De emballage die de Wederpartij in wenst te leveren dient dusdanig schoon en fris te zijn dat zij – zonder verdere handelingen zijdens K.G. Fruit B.V. geschikt is voor gebruik ten behoeve van verse eetbare tuinbouwproducten.
 3. Indien het retourneren van emballage plaats zal vinden via eigen transportmiddelen van K.G. Fruit B.V. dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat de emballage gesorteerd voor transport gereed staat.
 4. Niet door K.G. Fruit B.V. geleverde emballage wordt alleen teruggenomen indien en voor zover K.G. Fruit B.V. de desbetreffende producten zelf in haar eigen assortiment voert en de emballage in goede staat verkeert.

Artikel 13 Industriële en intellectuele eigendomsrechten

 1. K.G. Fruit B.V. behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) met betrekking tot door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.
 2. Het is de Wederpartij niet toegestaan met gebruik van door K.G. Fruit B.V. geleverde producten inbreuk te maken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van een derde. Wederpartij vrijwaart K.G. Fruit B.V. voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die worden gemaakt met behulp van de door K.G. Fruit B.V. geleverde zaken, en die plaats vinden nadat K.G. Fruit B.V. de zaken aan Wederpartij heeft geleverd.

Artikel 14 Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen K.G. Fruit B.V. en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.

Artikel 15 Geschillen

 1. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Voorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar K.G. Fruit B.V. is gevestigd, met dien verstande dat deze forumkeuze het recht van K.G. Fruit B.V. om een geschil te beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet laat.
 2. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander arrondissement.

Artikel 16 Deponering

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Den Haag onder nummer 33/2018 , en zullen op het eerste verzoek van de Wederpartij kosteloos worden toegezonden.